غیب شدن لوله ی شیشه ای در ظرف روغن!!!!!!

12

آزمایشی جالب در مورد ضریب شکست ... به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir