21 آذر ماه برنامه مسیر برتر با تدریس استاد سرکشیک زاده

79

دکتر سرکشیک زاده زاده 21 آذر ماه با حضور در شبکه آموزش به تدریس و حل تست دروس پایه دین و زندگی کنکور پرداخت