وقتی خسرو شکیبابی در هیئت قنات آباد بازار خادم بود

274

در این مستند طی گفت وگو با برخی پیرغلامان، کسبه بازار و هیئت امنای گروه ها و دستجات عزاداری قدیمی در مورد سنت های کهن سوگواری در ایران مطالبی بیان می شود. "چهارپایه" را درسینمامارکت تماشا کنید. cmmt.ir/4J4