تیزر فیلم «افسانه عقاب دندان نقره ای» 1398 - صمدوممد

2,616
آلفا سیستم 22 دنبال‌ کننده
خـلـاصــــه داسـتـان دهکـده یالقـوز آبـاد دهکـده‌ای افسـانه‌ای اسـت و در آن هـر ۱۰۰سـال یـک بـار عقـاب سـفید دنـدان نقـره‌ای بـه پـرواز در می‌آیـد. وقتـی کـه ایـن عقـاب افسـانه‌ای بـه پـرواز درمـی آیـد، اتفاقـات عجیـب و غریبـی بـه وقـوع میپیونـدد…شما می توانید این فیلم را با لینک مستقیم از یوز دی ال دانلود کنید.
آلفا سیستم 22 دنبال کننده
pixel