رهبری بر پایه دینامیک مغز

80
مربیگری و رهبری بر پایه دینامیک مغز - نیاز به ایجاد تغییر مثبت در مدیریت و حرکت به سمت مربیگری و رهبری عصبی (نورولیدرشیپ) امروز بیش از همیشه احساس می شود. شما هم میتوانید "نورولیدر" باشید. آنچه نیاز داریم این است: BRAIN-BASED COACHING
danabrain.ir.com 9 دنبال کننده
pixel