روز جهانی پرندگان مهاجر

51
روز جهانی پرندگان مهاجر ما روز جهانی پرندگان مهاجر را دو بار در سال در ماه مه و اکتبر جشن می گیریم تا مهاجرت های فصلی پرندگان را دنبال کنیم ، که در آن ماه ها به اوج خود می رسند. پرندگان مهاجر افراد را در هر کجا که باشند،لمس می کنند و ما از این روز برای افزایش آگاهی از آنها برای حفاظت از آنها استفاده می کنیم.
pixel