آموزش سندر - ایجاد فرم

331

پس از مشاهده این آموزش می توانید یک فرم برای گرفتن ایمیل از کاربر در سندر ایجاد نمایید ارادتمند: ابوالفضل سلمانی https://salamwp.com

pixel