گزينه ٤ شبكه ٤ با حضور دكتر سرکشیک زاده -٢١ اسفند ٩٧

102

دكتر سيد هادي سرکشیک زاده مدرس دين و زندگي كنكور و از اساتيد برتر كشور در اين درس در آخرين روزهاي سال ٩٧ مهمان برنامه گزينه ٤ شبكه ٤ بود