-علت رد شدن تخم مرغ از لوله باریک و......

265

میخواین بدونین چرا تخم مرغ از لوله ی باریک ارلن عبور کرد یا........؟؟؟؟؟؟؟؟ به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir