برش هوا گاز دستی

3,820

مشعل برش برای برش مواد به کار می رود. ابتدا فلز به وسیله شعله حرارت دیده تا اینکه به رنگ قرمز روشن درآید و وقتی قطعه به این دما رسید, اکسیژن به قطعات حرارت دیده ( با فشاردادن اهرم ) دمیده می گردد. این اکسیژن با فلز واکنش و تشکیل اکسید داده و تولید گرما می کند. و این حرارتی است که سبب تداوم فرآیند برش می گردد. مشعل برش تنها, فلز را حرارت می دهد تا فرآیند برش شروع شود و حرارت بیشتر از این مقدار از فلز در حال اشتعال تامین می گردد.