اقدامات بعد از تزریق ژل

278
استفاده از کمپرس سرد./ برای خوابیدن به صورت طاق باز باشد و فشاری به محل تزریق آورده نشود./
pixel