آشنایی با دوره تهیه صورت های مالی تلفیقی در مرکز آموزش حسابداران خبره

532
دوره تهیه صورت های مالی تلفیقی با هدف ارائه مفاهیم استاندارد شماره 18 حسابداری با شرح جزئیات این استاندارد در مرکز آموزش حسابداران خبره برگزار میشود. در این دوره تهیه صورت‌های مالی تلفیقی به صورت کاربردی مورد بحث قرار می‌گیرد. این دوره در پایان در شما این مهارت را ایجاد می‌کند تا با کمک دانش نظری خود صورت‌های مالی تلفیقی را به صورت عملی تهیه کنید. در این فیلم آموزشی تا حدودی با دوره تهیه صورت های مالی تلفیقی با بیان آقای دکتر مهدی مرادزاده فرد به عنوان مدرس دوره، آشنا می شوید.
pixel