تیزر فیلم توقیف شده «آشغالهای دوست داشتنی»

871

در روزهای بعد از انتخابات 88 عده ای از معترضین فراری از دست نیروهای امنیتی در خانه پیرزن مخفی می شوند. آنها به پیرزن میگویند اگر در خانه اش چیز مسئله سازی دارد آن را از خانه خارج کند تا مشکلی برایش به وجود نیاید و داستان تازه از اینجا شروع می شود.در خانه پیرزن سه قاب عکس از سه مرد وجود دارد. مرد اول پسر پیرزن است که در جنگ ایران و عراق شهید شده . عکس دوم متعلق به برادر اوست که از اعضای سازمان مجاهدین بوده و در جریان اتفاقات دهه شصت اعدام شده و عکس سوم متعلق به همسر پیرزن است که از طرفداران مصدق بوده ...

هفت نیوز
هفت نیوز 306 دنبال کننده