توانمند سازی هیات تحریریه مجلات علوم پزشکی

65
وبینار برگزار شده در دو موضوع: امرجینگ سورس و اهمیت فوت نوت در مقالات ارایه دهنده دکتر سیدمحمد میری - مدیر عامل انتشارات کوثر مورخه سه شنبه 5 اسفند 1399
Kowsar Publisher 7 دنبال کننده
pixel