صدور کارت بازرگانی - آشنایی با اتاق بازرگانی - آرنگ

337

پس از پایان دوره اتاق بازرگانی ، فعالیت ها و خدمات آن ، وظایف و اختیارهای اتاق بازرگانی ، شاکله و ساختار اتاق بازرگانی ، کمیسیون های هشت گانه اتاق بازرگانی تهران ، معاونت های اتاق بازرگانی ، نگاهی بر خدمات اتاق به اعضاآشنا می شوید.