تحرکات اجتماعی در ارتباطات

280

در ۳۰ سال گذشته بزرگترین اتفاق در کشور از حیث جابجایی جمعیت صورت گرفته است.

معالم
معالم 10 دنبال کننده