طرح توجیهی، کسب و کار، کارآفرینی و پژوهش: آنالیز مالی گندم آبی در جنوب کرمان

66

طرح توجیهی، تحلیل آماری، مشاوره سرمایه گذاری، تهیه گزارش، پروپوزال، پایان نامه، استخراج مقاله و ترجمه متون تخصصی //// SPSS, COMFAR, WinQSB, SHAZAM, Eviews, Stata//// آنالیز مالی کسب و کار، تعیین مقیاس بهینه تولید، سرمایه گذاری اولیه، سرمایه در گردش، قیمت تمام شده، تحلیل حساسیت، نقاط سربه سر////دکتر شهنوازی تبریز، میرداماد، خیابان محراب//// 33830477-09144163860

Dr. Ali Shahnavazi
Dr. Ali Shahnavazi 28 دنبال کننده