سخنان دکتر شامی زنجانی در پایان نشست ایران دیجیتال

111
سخنانی دردِ دل گونه دکتر مهدی شامی زنجانی در پایان سخنرانی نشست ایران دیجیتال در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - مهر 1397
pixel