سمپاش 1000 لیتری با بوم 22 متری تنظیم ارتفاع هیدرولیک

574
سمپاش 1000 لیتری با بوم 22 متری تنظیم ارتفاع هیدرولیک
pixel