خارج کردن جوراب از شکم سگ

502

تیم درمانی بیمارستان دامپزشکی تهران بدون اینکه نیاز به بازکردن شکم باشه با روش اندوسکوپی موفق به در اوردن جوراب از معده اودی شدند و اودی را نجات دادند.