در انفاق میانه رو باش!

448

نه چندان بخور که از دهانت برآید...نه چندان که از ضعف جانت برآید! عادلانه،انفاق کن رمضان 1398-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15311#s

pixel