آیین کشوری پهلوانی

199

در آیین کشوری پهلوانی که در سالن انقلاب کرج برگزار شد؛ ۳۰۰ ورزشکار به صورت همزمان اجرای برنامه کردند.