صوت شهید باکری؛ ظاهر بین نباشید

263
صوت شهید مهدی باکری در عملیات خیبر در خصوص امکانات دشمن و عنایات خداوند و به ظاهر امکانات دشمن نباید نگاه کرد
pixel