گردشگری برای افراد معلول

95

گردشگری در دسترس برای شرکت سفرهای عمو نوروز یک شعار نیست بلکه قسمت مهمی از رسالت و اهداف ما هستش که خودمون را بش متعهد می دونیم. یکی از اهداف این شرکت، ارائه فرصت سفر برای همه بخش های جامعه منجمله افراد توانخواه یا به عبارتی افراد معلول هستش. ویدیو بالا مربوط به یکی از تورهای دو روزه این شرکت به کاشان و کویر مرنجاب برای افراد نابینا هستش. ممنون که با ما هستین.