نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد

71

خبر برگزاری نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد در اخبار مصاحبه با دبیر اجرایی کنفرانس سازه و فولاد- جناب آقای دکتر علیرضا رضائیان مصاحبه با نائب رئیس تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان - جناب آقای مهندس ابوالفضل کدخدازاده www.isssconf.com