اسرار کیمیاگری معصومه مهرعلی ۴۷

14
09024447135 | http://mmehrali.ir | کیمیاگر کسی نیست که خاک را طلا کند کیمیاگر کسی است که بتواند ویژگی های منفی را به مثبت بدل کند
pixel