تمرینات رزمی و نظامی رزمندگان فاطمیون

734

فیلمی از تمرینات نظامی رزمندگان که توسط مرکز رسانه ای فاطمیون تهیه شده است. رزمندگان مدافع حرم افغانستانی از لشکر فاطمیون در سوریه به ورزیدگی، آمادگی جسمانی، تمرین های نظامی و گذراندن دوره های تخصصی رزمی مشغولند. آموزش های کامل و پیشرفته در بالا بردن سطح آمادگی نظامی رزمندگان و ارتقای دانش رزم آنان تأثیر فراوانی داشته است.

pixel