واندر سبك توليد ادوات كشاورزي صنعتگران گلستان

255

در اين فيلم شما ميتوانيد به صورت كامل تركيب شدن كاه وكلش زمين با خاك را مشاهده كنيد. با اين روش خاكورزي در زمان كاشت و در ميزان نگهداري رطوبت خاك صرفجويي كرده و محصول خوبي بدست مياوريد