ترک مبارزه توسط حمید سوریان

302

تحلیل فنی و رفتاری ترک مبارزه توسط دو کشتی گیر برجسته ایران در مسابقات جام دانکلوف بلغارستان

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel