اجرای گروه داماهی در فستیوال موسیقی کوچه

2,911

اجرای پرهیجان گروه داماهی به سرپرستی دارا دارایی و صدای رضا کولغانی از هرمزگان ویدیو از: یاسین محمدی