نگرانی مردم از آتش سوزی کلیسای نوتردام

108

مبلغ کمک های مالی که برای بازسازی کلیسای جامع نوتردام پس از آتش سوزی جمع شده است، به میزان یک میلیارد یورو رسیده است. https://sptnkne.ws/mm45

Sputniknews
Sputniknews 223 دنبال کننده