مردگان زرخرید: اقتباس سینمایی از اثر نیکلای گوگول، 1984

320

مردگان زرخرید (نفوس مرده یا رعایای مرده) کتابی اثر نیکلای گوگول است. ایده اصلی داستان توسط پوشکین، به گوگول پیشنهاد شد.رمان به دلیل مرگ گوگول نیمه کاره ماند. اقتباس های مختلفی از این کار وجود دارد از جمله اقتباس 1984 تلویزیون شوروی سابق که دقایقی از آنرا می بینید. www.5satr.ir