غروب فرشچیان؛ سروده زیبای حمیدرضا برقعی

423

شعر زیبای حمیدرضا برقعی برای عصر عاشورا و امام حسین (ع)؛ بخشی از مستند فیروزه۳؛ تهیه کننده و کارگردان: حسن حبیب زاده.