جلسه1-هفته3-آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک بر شغل-مقدمه

80

در جلسه مقدماتی از آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک بر شغل، به مفاهیمی همچون، خودآزمایی، خود مدیریتی، اهداف شغلی آینده و مهمتر از همه، آینده کاری که در جلسات آتی به تفصیل به آنها پرداخته می گردد، اشاره می گردد.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده