تحلیل رویدادهای اقتصادی جهان درحال ترجمه تکمیل بزودی

127

دانلود نسخه های کامل تحلیل اقتصادی http://uploadboy.com/users/caspianone/181126/SECOBUST امروزه اقتصاد ، سود و زیان ، حساب و کتاب ، صرفه اقتصادی ، مصرف بهینه مسائل روزمره مردم کشوراست. اقتصاد کشور و نظام بانکی ایران دارای مشکلات بسیاری است. برای مهندس ها دانشجوها شرکت های خصوصی و اقتصاد غیر دولتی ایران آشنایی با اقتصاد سیستم پولی در تجارت بین الملل را معرفی می کنیم دومینیک سالواتوره Produce_2