تنهایی رفیق و خوشحالی (:

1,407

آهنگ اسماعیل کایا گوزلریم گوزموده الریم الیمده خیال اتسم ده نه فایداسی وارکی