ماموت/ پویانمایی جابه جایی مسجد جده- عربستان سعودی

410

وزن مسجد 2400 تن ( این پویانمایی به صورت بی صدا می باشد )