جلسات مشاوره کاندیدای اتاق بازرگانی - زهرا شایق

96

جلسات مشاوره تبلیغاتی کاندیدای اتاق بازرگانی - زهرا شایق جناب آقای مجید محمدنژاد کاندیدای اتاق بازرگانی که در یازدهمین دوره انتخابات رای آورده و رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی شدند.