دانشجوی مهاجر افغان رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ایران شد

306
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.6 هزار دنبال کننده