هفته گرافیک ۹۳

232
مجله الکترونیکی رنگ 44 دنبال‌ کننده
232 بازدید
اشتراک گذاری
در‭ ‬طول‭ ‬حدودا‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ایده‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬شمایل‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کرد؛‭ ‬ساخت‭ ‬سازه‭ ‬ای‭ ‬بزرگ‭ ‬شامل‭ ‬شبکه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬و‭ ‬نوشتار‭ ‬و‭ ‬تصویربرداری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬متنوع‭ ‬جوّی‭
pixel