قلاب رول گیر

282
تخلیه رول های ورق از روی تریلر و چینش طبقاتی آن ها بر روی هم
pixel