پرستش سنگ ممنوع اما چرا سجده به کعبه ؟ دکتر ذاکر نایک

711
711 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

اگر پرستش سنگ ممنوع است پس چرا مسلمانان خانه کعبه که از سنگ است را عبادت می کنند ؟

pixel