صادرات تشک های فنری و خوشخواب

158

صادرات باید تنوع داشته باشد تا چه زمانی توجه ما به کالاهای خاص و مشهود می پردازیم خیلی از کالا ظرفیت های تولید خیلی خوبی داریم و هم بازارهای جهانی به آن توجه دارند. تشک های فنری و خوشخواب در ایران ظرفیت بسیار بالایی برای تولید دارد. فرصت های درست را بشناسید صنعت هتل داری و توسعه زندگی صنعتی نیاز اساسی آن بهبود کیفی لوازم استراحت و تفریح هست و این جزو الزامات این توسعه می باشد. پس به درستی جریان آن را بشناسید تا وارد بازارهای جهانی شوید.