بررسی مقایسه‌ای وضعیت قطب‌های علمی در آموزش عالی

29
در دومین نشست قطب علمی آموزش عالی و توسعه به موضوع بررسی مقایسه‌ای وضعیت قطب‌های علمی در حوزه‌ی مطالعات آموزش عالی در برخی از دانشگاه‌های برتر دنیا پرداخته شده است.
pixel