موج دوم بارش ها و آماده باش شهرداری ناحیه 2 منطقه ۲۰

98

آماده باش کامل و تلاش شبانه روزی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲۰ و شهرداران در نواحی هفتگانه شهرداری منطقه ۲۰ در موج دوم بارش های تهران در گفت و گو با بابک جعفری شهردار ناحیه 2 شهرداری منطقه ۲۰ تهران