اعتراض هواداران حفاظت از محیط زیست به تغییرات اقلیمی در سیدنی …

64

تظاهرکنندگان خود را از پل هاربور شهر سیدنی آویزان کردند.…

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده