نقش خوشه انگور

463
در شگفتم از کسانی که اگر به آنها بگویی یک مجسمه یا این نقّاشی خود بخود ایجاد شده و شکل گرفته تو را دیوانه می نامند ولی خودشان میگویند کائنات خالق ندارد و خود بخودی پدید آمده و موجودات تصادفی پدیدار شدند و تصادفاً حیات و شکل و صورتها و حدود مشخص و دقیق پیدا کردند و به هم وابسته و مربوط شدند!!
pixel