خانواده های کشتی سانچی حقشان را مطالبه می کنند

439

بعد از گذشت مدتی زیادی از سانحه کشتی سانچی مردم و خانواده های غربانیان این حادثه اطلاعات دقیقی ندارند و همین امر موجب نشر شایعات در این زمینه می شود. #سانچی

۱ سال پیش