نقاشی درمانی در سالمندی

61
هنردرمانی در سالمندی زیر شاخه ای به نام نقاشی درمانی دارد نقاشی درمانی در سالمندی یک فرآیند آموزشی- سرگرمی می باشد که باعث تخلیه هیجانات درونی و کاهش افسردگی می شود . شماره تماس:44280429 ، 09038665935 http://www.yasrehab.ir/
pixel