پرورش توأم ماهی و برنج

974
پرورش توام ماهی و برنج، راه بسیار مناسبی برای افزایش درآمد جوامع روستایی و نیز ورود ماهی به رژیم غذایی آنها است. این سیستم پرورشی در نقاطی که محدودیت زمین برای پرورش ماهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این روش، نوعی رابطهء برد-برد بین ماهی و گیاه ایجاد می‌شود و در کنار آن کشاورز نیز سود می‌برد. ماهی در این روش غذای دستی چندانی نیاز ندارد و از حشرات و آفت‌های مرتبط با برنج مصرف می‌کند. در عین حال فضولات ماهی نیز مانند یک کود بی‌خطر برای محیط زیست، استفاده می‌شود. در این روش ابتدا برنج در شالیزارها کشت داده می‌شود، بعد چاله‌های و استخرهای بسیار کوچکی برای افزودن بچه‌ماهیان کنده می‌شود. زندگی توام ماهی با برنج ادامه می‌یابد و تنها بعد از برداشت برنج، به کمی غذادهی نیاز دارند. در کشور ایران نیز کشت توام ماهی و برنج از جمله در مازندران انجام می‌شود.
pixel